GNOME TECHNOLOGYStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Kronika Milosrdných sester sv. Vincence v Pačlavicích
Kniha 2. Pokračování.
Všecko ku větší cti a slávě Boží


Vyvrcholení válečných událostí,kapitulace německé armády,osvobození naší drahé vlasti – revoluční doba.


      Předně cítím se povinna jménem vlastním,jakož i jménem ve zdejším klášteře působících sester,vzdáti dobrotivému Bohu nejhlubší dík,že jsme tuto nejstrašnější válku ve zdraví přečkali. 


     Jen milosti Boží máme co děkovati,že se nám v těch hrozných dobách naskytla příležitost,zasáhnouti aktivně ku osvobození a to tím,že v našem klášteře byl po tajnu léčen český partyzán Milán Široký,syn strážmistra z Morkovic,s prostřeleným kolenem.


      Ač na podobné jednání stanoven byl trest smrti všem příslušníkům domu a úplné zničení budovy,přece jsme v důvěře v Boha tuto obětˇ na se vzaly.Líčiti válečné události ponecháme světové historii a omezujeme se výhradně na náš klášter a statek nám svěřený.


       Po dvoudenní střelbě,kdy hledaly jsme úkryt ve sklepě,nadešel den 1.května 1945,kdy první oddíly rudé armády vstoupily do našeho kláštera a hned ve krytě jak nás i ostatní příslušníky domu nalezli,dotazovali se,zda jsou mezi námi germáni.Partyzán Široký,který ležel na nosítkách,šátek na hlavě jako ženská,ač chromý vyskočil a vzkřikl:Já jsem československý partyzán a to prospělo nám nemálo u velitelství rudé armády.Nebylo v naší budově rabováno,ale nic méně statek to odnesl.Odvedeno bylo 30 dojných krav,12 koní,více kusů mladého dobytka,množství obilí na sýpce odveženo – traktor o síle 50 HP. Tak že cena všech odvlečených věcí obnáší 581 000 Kč.V krátkosti na to,dne 9.května 1945,Kapitulovala německá armáda a naše vlast´po 6-letém běsnění nacistických hord osvobozena.


      Lid jásal ,konali se oslavy a průvody – pronášeny byly projevy,jež vyvrcholili nenávistí,proti zfanatizovaným nacistům,kteří statisíce českých lidí ve vězeních, neb násilně utratili.


      Nastala revoluční doba – při níž vybíjel se zášt´lidu proti všemu,co bylo ve spojení s německým vedením a jelikož náš statek byl spravován nájemcem Arnoštem Lubojackým,němcem – renegátem a lesní správa lesmistrem Valterem Šrotem,dále,že my sestry podléhaly jsme víden´skému mateřinci,bylo s námi nakládáno jako s německýmí příslušníky.Lid ve vesnici nás nenáviděl a voláno bylo po parcelaci statku,přibito dokonce na vrata statkové nápis:Národní (správa) statek a čsl. prapor a považováno bylo zajisté,že lid vnikne do kláštera a bude plenit.


       Prožívali jsme tenkrát kruté doby – majíce důvěru pouze v Trojjediného Boha,že dle Jeho vůle se stane,co Sám bude chtíti.Nejhorší doba byla od 1. – do 19.května 1945,kdy na statku vládl ilegální stav,činil každý co chtěl,bral co chtěl a žádná obrana zde nebyla.My sestry, byly jsme jako v zajetí,čekajíce denně,že na nás nějaké násilí spácháno bude.


      Uvádí se jména tehdejších sester:                                                                                      


 S.Consoláta Štefaníková,představená s.Genesie Dosedělová,s. Devota Karásková,s. Lamberta Dřevn´áková,s. Bronislava Galbová,s.Milada Doleželová a sestra Leonissa Čechová,vesměs české národnosti.


      Dne 19.května 1945 ustanoven byl p. Alois Bergl – lesmistr z Morkovic národním správcem našeho velkostatku,ale poměry se nezměnili.


     Nyní bylo nutno jednat a sice tak,aby statek nebyl parcelován.Posílená milostí Boží já i mě oddané spolusestry,rozhodla jsem se,zachovati pokud je v mích silách statek pro účel,jak darovací listina odkazovatelky zní – a to české provincii kongregace Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly v Kroměříži která tam byla utvořená 1920.


      Tato česká kongregace působí blahodárně ve vícero nemocnicích v čsl. republice,má vlastní nemocnici v Kroměříži a k vydržování této,byl statek v Pačlavicích darován.Poněvadž ale tehdy české provincie nebylo,byl statek spravován našim řádem stejného znění ve Vídni.


       Dne 6.července 1945 odebrala jsem se se sestrou Bronislavou do Kroměříže,kde jsme u velebné matinky Techildis Coufalíkové prosili o přijetí do české provincie.Tím nastal ve věci značný lepší obrat.V té době byl již nájemce statku Lubojacký i lesmistr Šrot – oba s rodinami zajištěn a majetek jejich – uspořený nepoctivým způsobem na našem majetku,při našem strádání zabaven.


        Ač revoluční době  byla snaha obecenstva jen velkostatek poškodit a stáli jsme zde úplně opuštěny – přec modlitba naše v pomoc Boží byla vyslyšena.Uplatnˇovala naše čsl. kongregace na velkostatek dle zřízení pozůstalosti a našli se také u Z.N.V. v Brně, že zájem náš podporovali.Byl to především přísedící p. Vičánek a jiní,kteří pověřili ctih.veleb.matinku Techildis Coufalíkovou,jako správkyni velkostatku a měla již právo dohledu nad vnuceným správcem Pecníkem,pocházejícího z Holešova,který byl vlastně obchodníkem a ne správcem ekonomie,ale vládnoucí strana komunistická tak zařídila.


        Pecník nebyl dobrý hospodář a také nebyl oblíben u zaměstnanců.Nadělav škod,opustil jeho úřad asi po 2.měsících.Na celém velkostatku byl tedy jen lesmistr Alois Bergl – jako národní správce pro les i ekonomie,ač pro poslední obor neměl žádných znalostí.Pobíral slušný plat – jež není mám ani znám a činil časté zájezdy na revír,kde umístil hajného Jindřicha Svobodu a pověřil vedením revíru.


        V tu dobu pracovalo se u českosl.kongregace vší silou,aby velkostatek byl z národní správy vynˇat a řádně předán,pokud se tam ještě něco nachází.- Dr.Alois Vykopal právní zástupce v Olomouci ujal se řádně věci a tak za pomoci i jiných osob dlužno jmenovati p.komisaře Adolfa Trávníčka,p.Františka Jaroše správce velkostatku,kterýž mu byl přidělený a jeho bratra Alexe Jaroše tajemníka p. ministra Haly (ministerstvo pošt) došlo ke zrušení národní správy a 12.12.1945 dojela komis od Z.N.V. v Brně,aby statek shlédla a kongregaci předala.


        Komise si počínala velmi vlídně vůči nám a 10.ledna 1946 předán velkostatek O.N.V. v Kroměříži – nám do správy.Na statek dosadila kongregace pro ekonomii p. správce Fr. Jaroše a pro lesní hospodářství p. Adolfa Trávníčka, bývalého komisaře v Kroměříži,který se prokázal vysvědčením o složemí státní zkoušky.Oba se ujali vedení statku od 26. listopadu 1945 a nalezli vše ve stavu tak mizerném,že nebyla naděje – že by kdy uveden byl provoz do normálního chodu.Popisovati jejich činost ku dobru statku pomíjíme a teprve vývoj provozu na statku v dobách pozdějších o tom zájemce usvědčí. Stav dobytka byl následkem vyrabování,pochodujícími armády naprosto špatný – stav koní téměř žádný- zbyli jen 2.staré koně a hospodářství vyrabované.


       Dne 10.srpna 1945 přijela k nám ponejprv ctih.velebná matinka Techildis i se sestřičkou Irenou kteráž byla určená jako řídící učitelka,místo s. Leoniny a tato zase na její místo do Strážnice.- Dne 29.srpna 1945 přijela opět ctih. Velebná matinka Techildis s veled. Panem komisařem Hanákem s usnesením Zemského národního výboru v Brně znějící:


          Zemský národní výbor v Brně, dne  14.srpna 1945


Číslo:1.621/4-14


          Paní provinční přectavené  S.M.Techildis Coufalíkové,


          Řádu Milosrdných sester sv. Vincence z Pauli v Kroměříži.


 


Zemský národní výbor usnesením  ze dne 14.srpna 1945 pověřuje Vás správou velkostatku v Pačlavicích,náležejícího řádu Milosrdných sester sv. Vincence ve Vídni.Toto pověření bylo učiněno na podkladě usnesení zemského národního výboru ze dne 17.července 1845 čís.2.260/4- 14,kterým jste byla již pověřena správou řádovémo dmu v Pačlavicích.


 


Razítka:                                         Za zemský národní výbor


Z.N.V.v Brně                                  Ing.R.Sochorec.


 


 


   Po tomto dni bylo nám ještě hodně bojovat s našimi protivníky ,kteří přes to všecko chtěli parcelovat a sháněli všecko možné i nemožné,aby nás mohli udat jako kolaborantky a. t. d.


   Avšak dobrotivý Pán Bůh přece jenom bděl nad svími a dne 12. prosince 1945 přijela ctih. veleb.matinka Techildis s novým dekretem od Z.N.V. kde jest již národní správa zrušená.


                              Opis zní: 


Zemský národní výbor v Brně,dne 5.prosince 1945. 


                    Výměr. 


Paní M. Techildis Coufalíkové,provinční představené kongregace Milosrdných sester sv.Vincence z Pauly v Kroměříži. 


   Poněvadž podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty v Praze ze dne 31.srpna 1945 č.7 107-4/414 a 145 nejsou u církevních majetků dány předpoklady pro použití ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 19.května 1945 č.5. Sb. Proto Z.N.V. v Brně usnesením ze dne  5.prosince 1945 č.16396 VIII /30 podle ustanovení § 8 3 vlád. nař.čís.8/1928.Sb.z.a r. zrušuje svůj výměr ze dne 4.září 1945 čís.605-VIII-30 jímž byla zavedena národní správa na velkostatku v Pačlavicích.


     Velkostatek Pačlavice bude vrácen do vlastnictví kongregaci Milosrdných sester sv.Vincence z Pauly v Kroměříži zástupci O.N.V. v Kroměříži a v době onoho úředního (dne) řízení budete v čas vyrozuměna.O.N.V. v Kroměříži,M.N.V. v Pačlavicích.


      


    Vrácením velkostatku Pačlavic do vlastnictví výše uvedené kongregace zanikne funkce ustanoveného národního správce onoho velkostatku,jehož odměna jde však podle ustanovení § 23 výše citovaného dekretu presidenta republiky k tíži spravované podstaty a to až do dne,kdy bude zbaven své funkce.


     Podle ustanovení § 3.odst.2.vlád.nař. ze dne 3.listopadu 1943 čís.291 Sb.z. a u Z.N.V. v Brně ukládá Vám,abyste mu prostřednictvím lesního dohlédacího úřadu předložila návrh na ustanovení zaměstnance lesní výkonné služby a lesních hajných potřebných pro výkonnou a ochrannou službu lesní na velkostatku Pačlavic.Předložení onoho návrhu zařid´te tak,by služební místo pro zaměstnance a lesní výkonné služby mohlo býtí obsazeno ihned po zrušení národní správy velkostatku Pačlavic.


    Z tohoto výměru jest možné odvolání k ministerstvu zemědělství a to podáním učiněným u zemského výboru v Brně,do 15.dnů po doručení tohoto výměru.Případné odvolání nemá odkladný účinek tohoto výměru.


                                              


                                               Za předsedu Z.N.V. v Brně


   


Razítko.                                          Podpis nečitelný.


 


Sestřičky a jejich působení:


   Když jsme 18.5.1945 začaly s vyučováním,byly zde:S.Leonissa a s.Milada pro školu ale pro školku jsme neměly nikoho.Proto jsme se prozatím postaraly o světskou učitelku mat. školy,až do září 1945.Pak se nad námi ctih.veleb.matinka Techildis smilovala a poslala nám s. Anysii.V roce 1946 – 1947 přišla s. Milada do Strážnice ,aby to bylo podle spravedlnosti.Tato je pořád choravá,takže nevíme,bude – li moci u nás příští rok vyučovati.Na její místo přišla s. Jaromíra,která kromě vyučování navštěvuje v Brně kurz pro 2.odbor pro měštˇanku.Každý pátek tam jede a v neděli přijede na zpět.Ještě před prázdninami v r.1946 přijela k nám s.Oldřicha Tvrdá s velkou kavernou na zotavenou,která se jí během 8.měsíců docela zacelila a ona mohla zase jet do Strážnice,do školy.Díky Pánu Bohu za tak velikou pomoc!


      S.Anysia též ochuravěla na plících,pročež bylo naporučeno,ji od dětí isolovat.I v této záležitosti nám bylo pomoženo tím,že s. Bohdanka která se připravuje na učitelskou zkoušku ji vystřídala.


     V bývalém saloně jsme zařídily spárnu pro sestřičky hlavně na prázdniny.


      Co se týká školy,jest všecko vymalované a zárovenˇ nové zařízení pro 3.třídy za  50 000 Kčs.Měly jsme velké štěstí,že jsme tu objednávku učinily v prázdniny 1945,jinak bychom to tak lacino nebyly dostaly,protože přišla velká drahota a vklady se vázali.


     Co se týká statku ,nejsme aktivní za těchto těžkých poměrů,ale díky Pánu Bohu ještě to dosti projde.Při roční uzávěrce 1946 byl u pol. Hospodářství asi 200 000 Kčs.schodek.Při tom ale jsou zařízeny nové stroje a více dobytka.Pana inspektora Adolfa Trávníčka jsme propustili dne 12.února 1947,poněvadž se dobře neosvědčil při vedení lesa.Hledal jen svůj zisk.


     V roce 1947 se malovalo 7.světnic kromě sakristie a kapličky,kterou jsme si krásně(dle možnosti)upravily i s elektr. světlem.Zárovenˇjsme nechaly udělat 2.nové kříže jeden k sípce,který byl 5.října 1947 posvěcen a druhý na Jezírko,který bude až na jaře posvěcen.Poněvadž ten dvojatý kříž se svatým Cyrilem a Metodějem a ten sloupek svatého Prokopa již docela spráchnivěli a obrazy zrezavěli,nechaly jsme všechno nově namalovat a udělat.Všecko k větší cti a slávě Boží!


         Co se týká sestřiček,byly v r.1947 chvála P.Bohu všecky dosti zdravé a všecky se zúčastnily sv.eseercií.S.Lamberta odjela na její přání 20.srpna 1947 do Svítav a na její místo přišla s.Marciana ze Strážnice dne 14.října 1947.


       Dne 31.prosince jsme s vroucím Te Deum ukončily rok 1947.                                            


 


ROK 1948!


 


   Po novém roce onemocněla s. Inelda a musela jet do Kroměříže na léčení.Zatím vypomáhala s. Bohdanka při vyučování ve škole.Dne 14.2.1948 přijela Anička Kůstová,učitelka ze Strážnice na místo s.Ineldy a zůstala zde až do prázdnin.Po prázdninách byla zase přeložena do Strážnice a u nás v Pačlavicích zůstala jen jednotřídka s 29.děvčaty,poněvadž všechny větší děvčata šly do měštˇanky v Morkovicích.


    Tak učila s. Leonina se stálými boji o školu do 4.října kde byla naše škola zavřena a žačky převedeny do místní školy chlapecké.


      Také dětský útulek byl dne 3.11.1948 zestátněn a s. Bohdanka byla vystřídána státně ustanovenou učitelkou z Kroměříže.


        Dne 12.února 1948 byl náš statek na ministerstvu zemědělství rozparcelován.


    


Opis úředního listu:


 


      Výměra orné půdy statku Pačlavice- 104 ha..Dětkovice- 60 ha.Švábka – 40ha.


        Z celkové půdy  204ha. Zůstane Ústavu mil. sester v Pačlavicích 22ha.orné půdy,p.Mikulkovi z Dětkovic 5.ha. ostatních 177 ha.půdy přiděleno drobným přídělcům z obcí Pačlavice,Dětkovice,Pornice a Lhota.


        Dosavadnímu vlastníkovi ponechá se pro hospodaření 22ha.orné půdy a 50ha. lesa,(ostatní les připadá státu),5. koní,1.hříbě.Větší počet koní ponechán vzhledem k lesnímu hospodaření,kopcovitému terénu a těžké půdě a pro potažní práce pro klášter 10.krav,2.jalovice,7.býčků,4.krávy jatečné,mimo to veškerý živý inventář prasat.


         Veškeré jednání bylo v úplném souhlase všech zůčastněných skončeno,přečteno a podepsáno:Ing.Vystrčil v.r.,řed.Formánek v.r.,Ulehla Alois v.r.,Bedřich Stojan v.r.,Vozihnoj Tomáš v.r.,Štětina Hynek v.r.,správec Jaroš Frant. v.r.


V Pačlavicích,dne 10.9.1948


 


Letos jsme prováděly jen ty nejnutnější opravy a to:nové šteláře na jablka ve sklepě,nové stání u prasat,nové dvířka u zahrady,novou koupelku u kuchyně pro chovanky a jiné.


    Školní místnosti jsou upraveny pro starobinec a chovanek pomalu přibývá.


      S vděčným srdcem pohlížíme zpět na rok 1948 a děkujeme Pánu Bohu za všechny milosti a sílu k plnění Jeho nejsvětější vůle.Deo Gratis!


 


 


ROK 1949!


 


 


   Dne 26.ledna 1949 byla u nás komisionelní prohlídka,skrze povolení k provozu starobince a dne 5.2.1949 byl nám vydán kolaudační výměr O.N.V. v Kroměříži Zn.426-27 / 1- 1949.


     Dne 9. a10. února 1949 byla u nás kanonická visitace,kterou provedl vldp.Dr.Šuránek z Olomouce v zastoupení neurůst. p.arcibiskupa olomouckého Dr. Josefa Karla Macochy,který byl v březnu  1948 zvolen jako nástupce + Dr.Leop.Prečana.  Byly to pro nás dny duchovní obrody a Božího požehnání. 


   Při této visitaci byl náš důst. p.farář požádán,aby nám každý první pátek držel konferenci,což on také s radostí přijal,takže naše touha byla splněna.


 


Povolení provozu starobince v Pačlavicích


 


Okresní národní výbor v Kroměříži


 


Zn.426-27 / 1-1949                                           V Kroměříži,dne  5.2.1949


 


Starobinec milosrdných sester sv. Vincence z Pauly v Pačlavicích.


Povolení k užívání budovy zámku č.p.6 v Pačlavicích pro účely starobince.


Komisionelní prohlídkou dne 26.ledna 1949 bylo zjištěno následující:


  Budova zámku v Pačlavicích č.p.6,používaná pro účely starobince byla restaurovaná v roce 1932.


   Zámek tvoří čtvercovou budovu se středním nádvořím s chodbami krytými a uzavřenými kol tohoto středního nádvoří.Budova jest jednopatrová s mansardovou střechou,pálenými taškami kryta.


    V pravo od hlavního vchodu jest zřízená domácí kaple,za touto kaplí v přízemí,v pravém křídle místnosti starobince v levo od hlavního vchodu vrátnice,pak následují místnosti pro služebné,schodiště do 1.patra,přijímací místnost ústavu,jídelna sester a kuchyně.V 1.patře po celé budově jsou umístěny jednotlivé pokoje pro ošetřovance.V zadním křídle nacházejí se ubikace řádových sester.Budova jest otápěna železnými stáložárnými kamny kachlovými.


     V budově v přízemí i patře zřízená jest koupelna,splachovací záchody.Zámek jest zásobován pitnou vodou gravitačním vodovodem vedeným z lesa ve vzdálenosti asi 1 800m.


       V budově zařízeno jest elektrické osvětlení.


Budova jest čistá a suchá,celek působí velmi příznivým dojmem a na první pohled jest patrno,že budova jest velmi pečlivě udržována. – Ježto budova  vyhovuje ustanovením mor. stav.řádu,jest provedena odborně a řemeslně správně,jest čistá,suchá a k užívání způsobilá,uděluje se Vám podle § 128 mor.stav. řádu ve spojení s §1. vl.nař.109/42.Sb.


     Povolení k obývání a užívání budovy zámku pro účely starobince ode dne vydání tohoto kolaudačního výměru.


     Dávka za úřední výkon vl.nař. 7/47 Sb.sazebník 1.se nepředepisuje.


Proti tomuto výměru lze se odvolati do 15.dnů po doručení u Okr.nár.výboru v Kroměříži ke krajskému nár. výboru v Gottwaldově.


                                                                          Referát O. N. V.


                                                                        Podpis nečitelný. 


Krajský národní výbor v Gottwaldově.


                                                                   Dne 7.července 1949.


Zn.549-27 / 5-10 /2.-1949


Výměr


P.T.


Charitní domov Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly v Pačlavicích,okres Kroměříž. 


  Podáním,které nám došlo dne 27.5.1949 zažádali jste si o stanovení denní penze pro chovance Vašeho ústavu na rok 1949.


    Krajský národní výbor povoluje Vám na podkladě zmocnění daného mu vyhláškou nejvyššího úřadu cenového ze dne 10.prosince 1946,běž.č.2149,jakož i na podkladě přezkoušených výdajů za rok 1948,účtovati denní penzi pro chovance Vašeho ústavu(pro přestárlé a práce neschopné) měsíční částkou………………..Kčs.1 000,-.


V této částce je zahrnuta strava nejméně 4krát denně,ubytování,otop,osvětlení,udržování a čištění prádla,oděvu a obuvy,léčení a léky.


   V poplatku není zahrnuta žádná danˇ ani dávka,které by se snad v budoucnu mohly vyskytnouti.


   Jakost stravy,resp.rozsah shora uvedených náležitostí musí býti zachovány v dosavadní míře.


   Schválená sazba jest nejvyšší.Dosud poskytované slevy musí býti i nadále poskytovány.


    Na přání chovanců,resp.jejich zákonitých zástupců,dále pak sociálním institucím,dejte tento výměr k nahlédnutí.


    Krajský národní výbor Vám ukládá abyste mu koncem kalendářního roku 1949 předložili opis výsledku hospodaření za uplynulý rok za účelem stanovení denní(sazby)penze na rok 1950.


     Výměr nabývá vyjímečně účinnosti dnem 1.ledna 1949 a máte právo se z něho odvolati do 15.dnů ode dne následujícího po doručení cestou zdejšího úřadu k nejvyššímu úřadu cenovému v Praze.


       Současně přikládáme výměr o dávce za úřední úkon se složenkou.


                                                                                      Referent K.N.V.  O.Trunec. 


V roce 1949 bylo 13 komínů postaveno ,plechová střecha natřena a popravená od pokrývače,vše dohromady stálo Kčs.100 000,-


  Kromě toho byla vymalována jídelna sester,vrátnice a kuchynˇ.V jídelně a v ložnici v přízemí byla současně položena nová dlážka.


  S.Marciana Abšnajdrová,která u nás působila přes 2.roky v kuchyni,musela jíti na zasloužený odpočinek,skrze otevřenou nohu dne 30.10.1949.


Pán Bůh odplatˇjejí velkou obětavost! 


Svátky vánoční jsme dobře prožily a s pomocí Boží rok 1949 ukončily.


 


 


                                                   volně přeložila dle originálu Hanka Juranová z Pačlavic

18.11.2007 v 19:50 Hort Petr