L-StamPorčův mlýn


Historie
Současnost
Výbor
Fotogalerie
 
Projev na výroční schůzi hasičského sboru 8.7.2005
110. LET ČINNOSTI DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU V PAČLAVICÍCH 1895 – 2005
110 let je v životě lidském velmi dlouhá doba, jsou to prakticky více než dvě generace.

Samozřejmě žádný z nás, ani z těch zasloužilých, starších, si nepamatuje, jak to všechno bylo, pokud si na pomoc nevezme historické záznamy a prameny, ze kterých je možno čerpat. A proto i díky nim nahlédnout zpět a využít těchto pramenů, poučit se z neúspěchů a nezdarů, ale především vycházet z úspěchů. Všechny tyto příčiny analyzovat a dobrat se tak poučení pro další prospěšnou a úspěšnou činnost


Již 6. března 1894 se sešli tři občané naší obce, a to Ignác Malý, rolník a starosta obce, Antonín Hradil, hostinský a Cyril Gardavský, učitel, aby založili hasičský sbor a takto naplnili svoje myšlenky a tužby. Za krátko byla svolána schůze všech občanů, na které promluvil k shromážděným v obci působící lékař Dr. Josef Helán o potřebě a důležitosti hasičského sboru v obci. Přihlásilo se hned 22 činných a 13 členů přispívajících. Přípravné práce trvaly více než jeden rok, než dne 24. dubna 1895 definitivně hasičský sbor založili. Zakládající výbor – pánové František Škroníček, správce velkostatku jako předseda, Ignác Malý jako místopředseda, Antonín Hradil, Tomáš Judas, František Judas a Cyril Gardavský, zatímní jednatel, který svolal první valnou hromadu již zmíněného dne 24.4. 1895 – zde proběhly první volby a zvoleni – první starosta sboru František Škroníček, František Judas, Josef Hladký, Josef Cigánek, František Špatina, rolníci a František Krpec, hostinský, jako členové výboru. Členy náčelnictva byli zvoleni – Ignác Malý, náčelník, Cyril Gardavský, první podnáčelník a Antonín Hradil, druhý podnáčelník. Sbor vycvičil Ignác Malý, za pomoci podnáčelníků Gardavského a Hradila.


Do konce roku byly ušity uniformy na vlastní náklady každého člena. Čtyřkolovou stříkačku a výzbroj sbor koupil na směnky od firmy Smékal v Čechách pod Kosířem za 808 zlotých. Za směnku ručila obec záložně v Tištíně. Po roce 1896 byla postavena hasičská zbrojnice na náklady obce, stavební akce však byly prováděny brigádnicky. Finanční prostředky na nákup stříkačky, vybavení a oděvy byly získávány pořádáním kulturních akcí, jako byly zábavy, výlety, veřejná cvičení apod.


Prvního požáru se sbor zúčastnil 25.března 1896 ve Švábenicích. Poprvé veřejně vystoupil v roce 1897 a téhož roku se zúčastnil župního sjezdu ve Skašticích. V roce 1913 pořádal a zúčastnil se župního sjezdu v naší obci – v Pačlavicích. Po vypuknutí první světové války byla veškerá činnost sboru paralyzována, tehdy také z toho důvodu, že většina členů narukovala a ve vývoji sboru nastala velké mezera. V průběhu války padli čtyři členové sboru – Jan Jaroš, František Mariánek, František Frkal a Al. Viktorin. Jeden se vrací těžce raněn a jeden jako invalida.


V roce 1923 byli přičleněni ke sboru samaritáni, poskytující první pomoc. Prvním samaritánem byl Antonín Mariánek.


V roce 1926 při jízdě k požáru potkalo náš sbor neštěstí, při kterém utrpěli – bratr velitel Jindřich Koutný a bratr druhý podvelitel Vavřín Judas těžká zranění a bratr první podvelitel a bratr Tomáš Pospíšil lehčí zranění.


Dále v roce 1926 došlo v Pačlavicích k rozsáhlému požáru a dnes můžeme říct, že k největšímu požáru v 110-ti leté historii sboru. Vyhořely tehdy velké mlaty velkostatku, které byly naplněny nevymlácenou rží. Likvidace požáru trvala několik dnů a zúčastnilo se 12 hasičských sborů, 240 hasičů a 13 stříkaček. Hašení se zúčastnily také sbory z Vyškova a Kroměříže, které již byly vybaveny motorovými stříkačkami.


V roce 1930, u příležitosti sjezdu rodáků v Pačlavicích si sbor nadělil první motorovou stříkačku, kterou nakupuje ze svých úspor a za pomoci obce.


V roce 1937 se zúčastnil celostátního sjezdu hasičů v Bratislavě i člen našeho hasičského sboru bratr Josef Přibylík. Na příkaz, během 2. světové války, byl v roce 1942 veškerý inventář a výzbroj předán do obecní správy obce Pačlavice a byl převzat starostou obce Antonínem Cigánkem.


V roce 1950 bylo zakoupeno první auto v historii sboru. Prvním řidičem se stává br. František Šádek, který je vyslán do kurzu pro strojmistry. Po jeho odchodu na vojenskou prezenční službu převzal funkci strojmistra a řidiče nově přijatý člen sboru Emil Knap. Byla provedena volba nového samaritána, jimž byl zvolen br. František Formánek. V roce 1962 byla z bývalých stájí u budovy tehdejšího národního výboru vybudována nová požární zbrojnice.


V září roku 1964 bylo přivezeno nákladní auto značky Tatra 805 od vojenského útvaru v Přáslavicích, pro které byla v roce 1965 vybudována garáž, především za aktivního přispění br. Františka Pešla a Josefa Najmana. V roce 1972 ustoupila stávající budova hasičské zbrojnice nově budovanému hasičskému nástupišti a autobusové točně.


Rok 1975 byl rokem oslav 80 let založení hasičského sboru. V rámci těchto oslav se konal po 45 letech sjezd rodáků v Pačlavicích – poslední byl roku 1930. Největší podíl na úspěšném průběhu měli bratři: Vlastimil Dostál a Najman Josef, kteří obdrželi odznak „ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI“. V roce 1976 obdržel sbor novou motorovou stříkačku PS-12.


V roce 1977 se podíleli členové sboru významnou měrou na stavbě kulturního domu, který se v roce 1982 u příležitosti 850-letého výročí vzniku obce Pačlavice slavnostně otevřen a právem se stává chloubou naší obce až do dnešní doby a jistě i do budoucna.


V roce 1985 jsme u příležitosti sjezdu rodáků organizačně zajistili důstojné oslavy 90 let založení hasičského sboru. K této příležitosti jsme provedli velký kus práce – rekonstrukce hasičské zbrojnice, její vybílení a obložení. Všude tam, kde se v naší obci něco budovalo nechyběli naši členové.Tak tomu bylo i v letech 1985 – 1987, kdy se naší členové velkou měrou zasloužili o výstavbu prodejny smíšeného zboží.


V roce 1993 obdržel sbor novou stříkačku. Za trvání hasičského sboru se zúčastnil likvidace 100 požárů v místě i mimo obec.Účastnil se například v roce 1992 požáru u Jiřího Srbeckého, v roce 1993 u Rostislava Kunovského a v roce 1994 u Martina Najmana.


Akceschopnost si sbor udržoval pravidelnými cvičeními a každoroční účastí na soutěžích. Soudržnost sboru byla udržována pravidelnou schůzovou činností a soustavným hodnocením vykonané práce. Nebylo zapomínáno ani na kulturní vyžití pro členy, tj. i pro mládež a veřejnost. Pořádaly se plesy, výlety a společné zábavy. Mezi ně patřily i společné oslavy církevních svátků Floriánka, Božího těla, Svatého Martina i poutě k Panně Marii na Jezírko. Tradice jsou postupně obnovovány, navazujeme na naše předchůdce, zapojujeme také mladé členy a dorost, v nich vidíme pokračovatele dobrých tradic.


110 let činnosti hasičského sboru v Pačlavicích je kus záslužné a poctivé práce. Kdo z nás by byl schopen toto množství něčím vyjádřit – asi by to ani nešlo, kdy by byl schopen toto vyjádřit? Také nikdo. Nevěšme hlavy, bylo toho opravdu moc. S trochou nostalgie se obraťme zpět – v tomto uplynulém období čerpáme inspiraci, poučení a chuť překonávat nastalé problémy a obtíže.


S úctou vzpomínáme na všechny, kteří nám svým životem a prací ukázali cestu a zanechali nám odkaz přátelství a porozumění, obětavosti a nezištné občanské a lidské pomoci.


Kyticí květů vzpomínáme všechny, kteří se dnešního dne nedožili. Jako poděkování za jejich práci bude v neděli sloužena v kostele sv. Martina v Pačlavicích sloužena mše svatá, jistě na místě, kterého si vážily celé generace.


V současné době tvoří členskou základnu 50 činných členů, včetně žen. V minulém roce sbor zasahoval několikrát při různých akcích – hašení požáru u pana Jana Doležela v Pačlavicích, kdy spolupracoval s morkovskými profesionály a pomohl takto zvládnout požár, zabránit jeho šíření a zabránil tak dalším škodám. Po celý den pak bylo požářiště stráženo. Dále účast při likvidaci následků záplavy v domě Soldánových v Pačlavicích, spolu s morkovskými a pornickými hasiči. Odklízeli dopad této záplavy z rozvodněného potoka, velké množství vody a bláta, které bylo nutno z místností, průjezdu a dvora vyklidit.


V loňském roce bylo zakoupeno 8 nových uniforem. 


Činnost sboru v současné době řídí:Gottwald Miloš – předseda


                                                         Čech Pavel - velitel                                                                                                      Obruča Zdeněk – zástupce velitele


                                                         Kaňová Simona – hospodář


                                                         Staněk Vladimír – jednatel


Dovolte mi, abych jim a všem našim dobrovolným hasičům – sestrám i bratrům ze srdce poděkoval za jejich obětavou práci, kterou se podíleli a podílí na činnosti sboru. Každý rok se účastní na dalších akcích – stavění máje, dětském dnu, dětském karnevalu, zvelebování sokolské zahrady. Bez této dobrovolné práce by bylo v naší obci jen málo kultury a zábavy. Přispívají tím k dobrému jménu obce v širokém okolí a zviditelňují ji po všech stránkách.


Chci také vyzvednout dobrou spolupráci s TJ Sokol Pačlavice a poděkovat jim a popřát ve společném úsilí a práci mnoho zdaru.


Dále mé poděkování patří obecnímu zastupitelstvu Pačlavice v čele se starostou Karlem Novákem za spolupráci a finanční pomoc.


Závěrem je mým přáním, aby náš sbor měl i nadále hodně obětavých a pro vše zapálených členů, neustálý příliv mladé krve, kvalitní techniku a vybavení, aby sbor úspěšně pokračoval ve své činnosti nezapomínaje odkazu předků a nadále chránil majetek a životy občanů.


Děkuji všem přítomným, že se přišli podělit s námi o vzpomínky a oslavit toto významné výročí.


„VLASTI K OBRANĚ – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ“

08.07.2005 v 08:00 Hort Petr