Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
Historie Jezírka
V roce 1889 byla posvěcena kaple Panny Marie Lurdské „ na Jezírku“. Dějiny jsou tyto:
Na Jezírku u lesa stával dřevěný sloupek s plechovým obrázkem Panny Marie Křtinské. Byl prý upomínkou na onen slib, který dali pačlavští farníci, když v osadě zuřil mor.


Farníci se vypravili v průvodu do Křtin prosit Pannu Marii o přímluvu. Slíbili, že budou-li vyslyšeni, každoročně budou putovati do Křtin. Během času byl sloupek i plechový obrázek sešlý a proto r. 1884 dal důstojný pan farář Tomáš Sedláček vymalovat na plechu obrázek Panny Marie Lurdské a velkostatek pačlavský daroval dřevo na sloupek. Zbožní ctitelé Panny Marie modlívali se u obrázku a mnozí byli vyslyšeni. Na jaře roku 1889 panovalo veliké sucho. Místní kněz oznámil prosebný průvod na Jezírko, kterého se farníci účastnili ve velkém počtu. Na Jezírku vyzval pan farář farníky, aby se s ním pomodlili růženec na jeho úmysl. Po skončení pobožnosti sdělil lidu svůj úmysl a pravil: „Já jsem učinil slib, když nám na přímluvu Panny Marie Bůh pošle déšť, postarám se o to, aby zde stála kaplička. Já sám slib nemohu splnit, vy mi musíte pomoci.“  Lidé slíbili, že mu budou pomáhat. Třetího dne Pán Bůh poslal déšť a vše, co již suchem hynulo, se zotavilo. Žně byly toho roku požehnané. S dovolením velebné matky Leopoldiny Wagnerové z Vídně, Kaplička na Jezírku byla postavena. Velkostatek dal potřebné stavivo a farníci to dovezli. Pan Jakub Havlík z Medlovic daroval a dovezl kamení potřebné na zákad, jakož i dlážku, která stála 53 zlatých. Pan František Neumeister, správce velkostatku, daroval 70 zlatých za práci klempířskou. Kříž na kapličku daroval pan farář za 11 zlatých. Stavba byla v září téhož roku dokončena a na slavnost Panny Marie Růžencové posvěcena. Svěcení bylo slavné, za účasti sedmi kněží, všech místních spolků a velké množství lidí z celého okolí. Kapličku světil veledůstojný pan děkan Leopold Otáhal, farář švábenský. Pan kanovník Vilím Blažek z Kroměříže, přenesl z nosítek posvěcenou sošku Panny Marie do kapličky a pak následovala pobožnost k uctění Panny Marie.


Od té doby přicházejí na Jezírko jednotlivci i průvody, jak z Pačlavic, tak z okolí, aby uctili Pannu Marii a ji o pomoc prosili. Mnozí lidé ve svých potřebách byli vyslyšeni.


 V roce 1892 byl na Jezírku před kapličkou postaven dřevěný kříž a misijními odpustky obdařen od jednoho z důstojných pánů misionářů z Černého. V roce 1893 byla vedle kříže postavena zvonice ze dřeva a na ni umístěn zvon v ceně 60 zlatých. Zvon byl posvěcen 6. srpna 1893. Světitel – arcibiskup Angerer z Vídně, tehdejší Superior Milosrdných sester sv. Vincence de Paulu. Od té doby se zvonívá na Jezírku k modlení a když průvod přichází nebo odchází. Plechový obrázek, který byl na Jezírku, je nyní na poli zvaném Zlámaniny.


            Dne 24. srpna 1913 byla na jezírku slavnost, konaná na oslavu 1050 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje. v roce 1942 za druhé světové války byl německými okupanty ukraden zvon. dne 23. května 1948 byl posvěcen nový kříž, zvon i zvonička, která však dobou sešla. Velkostatek opět daroval dřevo, kříž i zvoničku zhotovil mistr Najman. Zvoničku pokryl šindelem – přes 500 ks. Zvon daroval Josef Medek, rodák z Pačlavic, žijící v Záhoru u Bratislavy. všichni měli radost, že novým dílem kaplička na Jezírku hodně získala. Poprvé zvonem zazvonil Martin Medek a Josef Najman. Koncem srpna byla natřená plechová střecha kapličky a zvonička. V roce 1956 byla kaplička vymalována Janem Pastorkem. O vánocích roku 1962 byla kaplička zpustošena. Ničitelé do kapličky vnikli oknem, rozbili sochu Panny Marie, vázy a celou kapli poničili. Brzy na to se zabili v autě. Dne 26. května 1963 byl výjimečně povolen průvod na Jezírko, avšak bez hudby. Družičky nesly novou sochu na nosítkách, kterou darovaly sestřičky a byla přivezena z Lurd. Proslov u kapličky měl P. Alfons Kresta a zdůraznil činy člověka, který uráží Matku Syna Božího Ježíše Krista. Dne 15. září 1991 byla na Jezírku velká pouť tří farností. Mši svatou sloužil P. Jiří Doležal, farář z Ivanovic na Hané. Bylo pěkné počasí, takže přišlo hodně lidí. V roce 1992 dne 16. srpna byla opět pouť. Mši svatou sloužil P. Jiří Rek z Mozkovic. Dne 8. února 1998 přišli opět ničitelé, vypáčili dveře kapličky a zničili vše, co viděli. Rozbili vázy, ukradli svícny a sochu Panny Marie hodili do sněhu pod lavičku. Není dřevěná, tak pro ně neměla cenu. Jen čas ukáže, jak dopadnou tito siláci.


            Kaplička se hned začala opravovat. Nejdřív dveře, aby se mohlo zamknout. Vnitřek ženy vyčistily a upravily. Muži opravili polámaný plůtek, natřela se střecha dvěmi nátěry. Pořídily se nové lávky, natřel se kříž i zvonička, aby to sloužilo i dalším generacím. Ochrannou mříž zhotovil pan Jašek z Osičan.


            Dnes je kaplička opravená. Uprostřed krásných lesů lahodí oku i srdci. Zde si můžeme v tichu posedět a popřemýšlet o své životní cestě. Měla by vždy vést k Panně Marii, Matce Milosrdenství a doufat v Její ochranu a pomoc, abychom bez obav mohli vykročit do třetího tisíciletí.


 


MARIA, zůstaň MATKOU LIDU SVÉMU!


25.11.2012 v 17:33 Hort Petr