na úvodní stránku
na úvodní stránku


NORMY PRO TRATĚ (PRO ZÁVODY) MINIBIKE 40

Uspořádání okruhu

Tvar okruhu musí být zvolen tak, aby průměrná rychlost nepřekročila u kategorie “Junior A” 50 km/h u ostatních kategorií 55 km/h. Trať může být trvalá, napůl trvalá nebo dočasná.

Geometrické prvky tratí

Délka okruhu musí být od 350 do 700 m.

Přímý úsek za startem musí být minimálně 30 m.

Startovní prostor musí být oddělen od diváků ochrannou bariérou vzdálenou nejméně 2,5 m od okraje trati.

Šířka trati nemůže být menší než 4 m.

Maximální šířka trati je 8 m. Šířka trati musí být vyznačena neklouzavou čárou, nebo jiným zařízením, které nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Minimální šířka trati na startovní čáře je 5 m. Tato šířka musí zůstat konstantní nejméně 30 m za startovní čárou.

Sklon tratě musí být takový, aby v žádném případě za deště nezůstávala na závodní dráze stát voda.

Krajnice

Minimální šířka krajnice je 0,5 metru. Tato šířka musí zůstat stejná po celé délce okruhu (může být i větší). Její povrch musí být v úrovni s tratí a musí mít jednotný povrch.

Únikové prostory

Musí být bez diváků. Veškeré pevné překážky musí být účinně obloženy do výše sedícího jezdce tlumícím materiálem (sláma, pneumatiky, molitanové balíky a pod.)

Povrch trati

Měl by být stejného typu po celé délce trati.

Stálá ochranná zařízení

Jejich účelem je zajistit během závodu či tréninku ochranu diváků, jezdců, činovníků závodu a ostatního personálu. Ochranné pásmo musí být po celé délce okruhu široké min. 4 m od okraje trati.

Obrubníky

Nesmí v zatáčce ani na rovině svírat s vozovkou pravý úhel.

Svodidla

Musí být po celé své délce zajištěna tlumícím materiálem (sláma, molitan. balíky, pneumatiky a pod.).

SIGNALIZACE A ZNAČENÍ

Startovní světla

Startovní semafor musí odpovídat čl. 029.6.2. řádů FIM.

Červené světlo musí zhasnout mezi 2 – 5 sekundou.

Semafor musí být ovládán jedním vypínačem. Pokud není k dispozici světelná signalizace, provádí se start bílou vlajkou (při mezinár. závodech státní vlajkou).

Vlajky

Traťoví komisaři a ostatní činovníci ukazují vlajky nebo světla jezdcům během tréninku i závodu pro předání informací a nebo smluvených instrukcí. Všechny vlajky mají rozměr 60 x 80 cm, pouze červená má rozměr 80 x 100 cm.

Národní vlajka

Startovní vlajka mezinárodních závodů (ME;MS a pod.)

Zelená vlajka nebo zelené světlo

Trať je zcela volná od nebezpečí. Zelená vlajka musí být vystavena na všech stanovištích traťových komisařů během inspekčního kola.

Žlutě a červeně pruhovaná vlajka

V této části trati ovlivňuje přilnavost trati olej, voda nebo jiná látka.

Modrá vlajka

Budete předjížděn rychlejším jezdcem. Ukazována v klidu, tato vlajka signalizuje, že rychlejší jezdec je blízko. Ukazována v pohybu signalizuje, že jezdec již předjíždí.

Bílá vlajka

Používá se pro start pokud není k dispozici startovací semafor. Provádí se pomalým pohybem ruky s vlajkou nahoru - znamená - “připravit” a prudkým mávnutím vlajkou dolů - znamená “start”. Jinak se bílé vlajky používá pro upozornění, že na trati se nachází vůz ambulance. Vlajka v pohybu znamená, že vůz ambulance je v bezprostřední blízkosti. Jakmile toto vozidlo zastaví na trati je bílá vlajka okamžitě nahrazena žlutou.

Šachovnicová černobílá vlajka

Znamená konec závodu nebo tréninku.

Kostkovaná (šachovnicová) společně s modrou vlajkou

Tyto vlajky budou vystaveny společně v případě, když během posledního kola před cílovou čárou těsně před vedoucím jezdcem jede jiný jezdec (jezdci).

Žlutá vlajka nebo blikající žluté světlo

Nebezpečí v této sekci trati. Je-li v klidu je předjíždění zakázáno. Je-li v pohybu hrozí větší nebezpečí, jezdci musí zpomalit a připravit se na zastavení. Předjíždění je zakázáno.

Červená vlajka nebo červené světlo

Závod nebo trénink je přerušen. Jezdci se musí vrátit pomalu do boxů.

Černá vlajka

Tato vlajka značí smluvenou instrukci pouze pro jednoho jezdce a ukazuje se společně s tabulí startovního čísla jezdce. Jezdec musí zastavit na cestě do boxů na konci probíhajícího kola.

Černá vlajka s oranžovým kruhem (průměr40 cm)

Vystavuje se společně s bílým číslem na černé tabuli, pouze na příkaz ředitele závodu, informuje jezdce jehož start. číslo je ukazováno, že jeho motocykl má mechanickou závadu, která může ohrozit jeho nebo ostatní jezdce, a on musí bezprostředně opustit trať a nesmí znova odstartovat. Černá vlajka s oranžovým kruhem musí být ukazována s číslem jezdce a to ředitelem závodu na úrovni cílové čáry a je-li to nezbytné, traťovými komisaři podél okruhu, pouze na příkaz ředitele.

ZAŘÍZENÍ NA OKRUHU

Parkoviště jezdců

Musí být úplně uzavřeno před vstupem neoprávněných osob, od začátku tréninků až do skončení závodu. Parkoviště musí být vybaveno základním hygienickým zařízením dle možností pořadatele: minimálně 1x WC a 1x přívod studené vody. Jezdci a jejich doprovod jakož i ostatní přítomní v parkovišti musí uposlechnout příkazů ved. parkoviště popř. pořadatelů v parkovišti. Neuposlechnutí znamená vykázání z prostorů parkoviště resp. vyloučení jezdce ze závodů.

Prostor technické kontroly

Uvnitř nebo blízko parkoviště jezdců musí být rezervován samostatně prostor pro komisaře provádějící administrativní přejímku a technickou kontrolu. Tento prostor musí mít následující specifika: Musí být oplocený, povrch musí být rovný, prostor musí mít min.15 m , vstup musí být přísně kontrolován. V tomto prostoru bude během závodů zřízeno “Uzavřené parkoviště”, tj. musí zde být místo pro všechny stroje v každé objemové třídě a prostor musí být neustále střežen.

Boxy

Musí se nacházet na bezpečném výjezdu z trati (např. aby nedocházelo při výjezdu z boxů ke křížení dráhy jezdců). V tomto prostoru se mohou zdržovat pouze jezdci a jejich mechanici popř. pořadatelé. Prostor boxů musí být chráněn proti vstupu neoprávněných osob.

Startovní rošt

Bude uspořádán následujícím způsobem:

Šířka, která je k dispozici na startovní čáře je rozdělena na polovinu. Uprostřed každé poloviny budou za sebou seřazeni jezdci s odstupem 3 metrů. Jezdec startující z prvního místa je na úrovni startovní čáry. Jezdec startující z druhého místa je posunut o 1,5 m dozadu od úrovně prvního jezdce, takže jezdec startující z třetí pozice stojí 3 m za prvním jezdcem.

Ředitelství závodu

Stanoviště musí být umístěno v blízkosti startovní čáry, musí mít nezávislý vstup a uzavřeno proti vstupu nepovolaných osob. Musí mít spojení s okruhem.

Místnost pro časoměřiče a zpracování výsledků

Tento prostor musí být co nejvíce chráněn před hlukem a musí umožňovat dokonalý výhled. Časoměrné zařízení musí mít schopnost zaznamenat časy každého kola s přesností minimálně na 1/100 sekundy.

Lékařská služba

V průběhu tréninků i závodu musí být v bezpečné vzdálenosti od tratě přistaveno min. jedno vozidlo ambulance s lékařským personálem a potřebným vybavením viz. Lékařský řád FMS AČR.

Protipožární služba

Musí být připravena u trati, v boxech a v parkovišti jezdců s potřebným počtem přenosných hasících přístrojů. Do těchto prostorů musí být snadný přístup požárních vozidel.

POČET PŘIJATÝCH STROJŮ

Určení vzorce

Maximální počet startujících v závodě se předpokládá u tratí dlouhých:

do 420 m - 18 jezdců

do 500 m - 21 jezdců

nad 500 m - max 24 jezdců

Maximální počet startujících jezdců na okruhu, povolený při schvalování trati ( musí být uveden ve zvláštním ustanovení) nesmí být v žádném případě překročen ( ani v tréninku ani v závodě). Pokud se sejde k závodu více jezdců než dovoluje propustnost tratě budou rozděleni do tréninků po dvou skupinách systémem sudá a lichá startovní čísla. Do závodu v tomto případě budou připuštěni jezdci, kteří splnili kvalifikační limit do počtu naplnění propustnosti tratě. Pro kvalifikování se do závodu je určen maximální čas z kvalifikačního (měřeného) tréninku vypočtený z průměru nejlepších časů prvních tří jezdců na jedno kolo + 15 %.

 

KATEGORIE

JUNIOR A  - jezdci ve věku 7 - 10 let

JUNIOR B - jezdci ve věku 10 až 13 let ,hmotnost jezdce do 44,9 kg bez výstroje

JUNIOR C - jezdci ve věku 10 až 13 let ,hmotnost jezdce 45,0 kg a více

Pozn.Jezdec ve věku 10 let může startovat v kategorii Junior B,C pouze absolvoval-li v předešlém roce min. 50% všech přeborových závodů minibike 40.

ELITE A -14 a více let do 61,9 kg hmotnosti jezdce bez výstroje 

ELITE B -14 a více let 62,0 a více kg hmotnosti jezdce bez výstroje 

SENIOR - 18 a více let nad 79 kg hmotnosti jezdce bez výstroje, nebo nad 30 let bez hmotn. limitu a ženy od 18 let bez hm. limitu

Licence a jejich vystavení

Každý jezdec je povinen požádat AČR o vystavení licence. Jezdci ve věku 7 - 12 let žádají o licenci “Elév” a musí absolvovat odbornou zdravotní prohlídku ve specializovaném tělovýchovném lékařském zařízení v Praze , Brně nebo Ostravě. Ostatní jezdci, kteří žádají o licenci “B” absolvují lékařskou prohlídku u svého lékaře. Navíc jezdci do 18 let musí mít žádost o licenci podepsanou a notářsky ověřenou od obou rodičů. Při žádosti o licenci musí mít jezdec uzavřené úrazové pojištění. Pro určení věku jezdce a jeho zařazení do příslušné kategorie je rozhodující rok narození. Pro určení spodní hranice 7 let se počítá datum narození (tzn. den,měsíc a rok).

Přihlášky k závodu

Každý jezdec je povinen se nejpozději 14 dní před konáním závodu přihlásit písemně k tomuto závodu. V přihlášce uvede kategorii, věk, motocykl se kterým startuje, číslo licence, svoji přesnou adresu, resp. svoje stálé startovní číslo. Adresy pořadatelů najde i s kompletním kalendářem podniků v Ročence AČR. Stálé startovní číslo jezdec obdrží při potvrzení přihlášky na první podnik, na kterém startuje, spolu se Zvláštním ustanovením od pořadatele.

 

Neúčast na podniku

Jezdec, který se přihlásil na podnik a nemůže se jej zúčastnit, musí o tom pořadatele informovat co nejdříve a uvést přijatelné důvody. Jestliže tak neučiní nebo jestliže uvedené důvody nebudou uznány za dostatečné, pořadatel o tom informuje předsedu nár. rozhodčího sboru ( sport. komisaře), který toto předá prostřednictvím zprávy z podniku Sportovní komisi SZM k projednání. Ta může jezdce zatížit pokutou, která bude poskytnuta pořadateli. Pokud nebude pokuta pořadateli zaplacena , nebude jezdec přijat k dalšímu závodu.

Přejímka závodu

K přejímce se musí jezdec dostavit dle harmonogramu ze Zvláštních ustanovení. Jezdec, který přijede k přejímce pozdě, nebo jezdec který se nepřihlásil do závodu a přijede, nemusí být do závodu přijat. Resp. pořadatel tyto jezdce může přijmout na základě zaplacení pokuty ,která je určena pořadatelem a je poznamenána ve Zvláštním ustanovení. Jezdec se k technické a administrativní přejímce dostaví s motocyklem, který je v řádném technickém stavu, čistým, s vyplněnou “Technickou kartou”, kterou obdrží od pořadatele, s licencí jezdce, přilbou a předepsanou výstrojí. Jezdec, který nemá motocykl ve správném tech. stavu, nebo předepsanou výstroj, může být přijat do závodu až po odstranění závad. Jezdci do 18 let věku se musí k tech. a administrativní přejímce dostavit se svým zákonným zástupcem, který jeho přijetí do závodu potvrdí svým podpisem do přejímacího protokolu. Každý jezdec u přejímky zaplatí startovné, které určí pořadatel.Toto startovné pro jednotlivou kategorii nesmí v r. 2002 překročit částku 500Kč.

 

Povinné vybavení jezdců

Jezdec musí mít následující vybavení, aby mohl být přijat do závodu:

- Homologovanou přilbu ( homologace  04,05); jezdci ve věku 7 - 17let musí mít přilbu 
s pevným chráničem obličeje.

- Rukavice ( kožené, nebo vyrobené z jiného pevného materiálu);

- Kombinézu jednodílnou resp. dvoudílnou, která musí být spojena zipem, aby bylo zamezeno např. obnažení zad, musí být tak ušita a takové velikosti, aby nedocházelo k obnažení žádné části těla ani končetin ( materiál kombinézy musí být kůže, nebo materiál, který svými vlastnostmi kůži nahrazuje např. pevná textilie odolná otěru. Pokud bude použit tento materiál je třeba našití kůže na exponovaná místa např. lokty, ramena, kolena, kyčle a pod., aby nemohlo dojít k prodření této textilie v případě pádu);

- Chrániče kolen a loktů;

- Boty kožené (nebo z materiálů nahrazujících kůži) nad kotníky;

- Páteřový chránič nebo bederní v kombinaci s chráničem zad a ramen ( povinný 
pouze pro kategorie jezdců ve věku 7 - 17 let);

- Ochranné brýle nebo visor integrální přilby;

Volný a měřený trénink

Žádný jezdec nesmí na závodní trať do volného nebo měřeného tréninku pokud neabsolvoval administrativní a technickou přejímku. Je přísně zakázáno řídit motocykl na trati mimo tréninky a závod. Přesný čas tréninku bude uveden ve Zvláštních Ustanoveních, nebo v Prováděcích ustanoveních.

Volný trénink

Doba trvání volného tréninku je 20 minut. Jezdec musí absolvovat alespoň 5 kol volného nebo měřeného tréninku, aby mohl být připuštěn do závodu. Volného tréninku se zúčastňují všichni jezdci jednotlivých kategorií současně dle harmonogramu uvedeném ve Zvláštních ustanoveních nebo Prováděcích ustanoveních. Pokud převyšuje počet jezdců kapacitu trati, budou jezdci rozděleni do volného tréninku na dvě skupiny podle startovních čísel na sudá a lichá start. čísla. Pořadatel může povolit testovací jízdy v den před konáním závodu. Tuto skutečnost a organizaci tréninku může oznámit ve Zvláštních ustanoveních.

 Kategorie JUNIOR B,C a ELITE A,B bude startovat společně, to znamená společný volný a měřený trénink, společné postavení na startu dle dosažených časů a společný závod.

 

Měřený trénink - v délce 5 měřených kol

Měřený trénink bude organizován po jednotlivých kategoriích po skupinkách 3 až 5 jezdců dle aktuálního pořadí v seriálu dané třídy.

Program závodu

V rámci jednoho podniku se jedou dva samostatně bodované závody všech kategorií. Vítězem se stane jezdec s nejvyšším dosaženým počtem bodů z obou závodů podniku. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění, při další rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve druhé jízdě.

Kategorie JUNIOR B,C a SENIOR A,B jedou společný závod s oddělenou kvalifikací a vyhlášením výsledků.   

Délky jízd

Kategorie - JUNIOR A 6 – 7 km

 - JUNIOR B,C 8 – 9 km

 - ELITE A,B 11 – 12 km

 - SENIOR 10 – 11 km

Startovní rošt

“Pole position” přidělená nejrychlejšímu jezdci je určena během schvalování tratě. Vzdálenost mezi řadami je 3m.

 

Postup startu

Start závodu je pevný s motorem v chodu. Jezdci odjedou z boxů v libovolném pořadí a absolvují jedno zaváděcí kolo. Potom je startér seřadí na startovní rovině dle dosažených časů z měřeného tréninku a zelenou vlajkou je pošle do zahřívacího kola. Jezdci dojedou na svá místa na startovním roštu ( v této chvíli již nesmí žádný doprovod ani mechanik vstupovat na závodní dráhu). Jezdci jsou odstartováni semaforem nebo bílou vlajkou ( na mezinárodních závodech národní vlajkou). 

Na semaforu se rozsvítí červené světlo a mezi 2 – 5 sekundou zhasne a tím je odstartováno. Při startování bílou vlajkou je postup stejný pouze místo semaforu se použije bílá vlajka, která jde pomalým pohybem ruky nahoru - to znamená “připravit” a prudkým mávnutím vlajkou dolů - znamená “start”.

Jezdci, který odstartuje předčasně ( tzn. že osa předního kola jeho motocyklu protne jeho startovní značku na roštu dříve než zhasne červené světlo na semaforu, nebo než startér mávne bílým praporem směrem dolů ) bude připočteno k  jeho celkovému času závodu 10 sekund za tento přestupek.

 

Konečná klasifikace

V každé jízdě a v každé třídě bude oceněno 15 nejlepších jezdců body podle následující tabulky:

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15

Body 25 20 16 13 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1

Do celkového pořadí Přeboru ČR se započítávají jezdcům všechny podniky .

Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění v jednot. závodech. Při další rovnosti rozhoduje lepší umístění v posledním, předposledním atd. závodě.

Závod se jede na počet kol, který je pořadatel povinen oznámit ve Zvláštních ustanoveních. Při nepřízni počasí může ředitelství závodu zkrátit počet kol, avšak maximálně o 25%. Tuto skutečnost musí ředitelství oznámit nejpozději před odjezdem do zaváděcího kola závodu.

Pokud se závod jede jako suchý a během jízdy se počasí natolik zhorší, může ředitel závodu tuto jízdu zastavit. Pokud je odjeto 75% jízdy a více je tato ukončena šachovnicovým praporem. Pokud je odjeto méně než 75% jízdy, je jízda zastavena červeným praporem a bude dojeta po přestávce nezbytné na přezutí pneumatik. Postavení jezdců na startovním roštu při dojezdu předčasně zastaveného závodu je dle pořadí v cíli při průjezdu jezdců odmávnutých červeným praporem. Jezdec, který odstoupil ze závodu před odmávnutím červenou vlajkou nemůže již do dokončovací jízdy nastoupit. Pokud časoměřiči spolu se sportovním komisařem nezajistí výsledky po odmávnutí červeným praporem je tato jízda zrušena bez nároku na body.

Doprovod jezdce (mechanici a rodiče)

Mají přísný zákaz vstupovat do trati mimo boxů během tréninků a závodů. Jezdec může svévolně zastavovat pouze v boxech. Pro zajištění bezpečnosti na trati musí být na každých 100 m trati nejméně dva traťoví komisaři, kteří mají právo pro třídu JUNIOR A,B,C v případě potřeby nastartovat motocykl. V případě, že vstoupí do trati doprovod (rodič), může být potrestán jezdec, kterého doprovází, až vyloučením ze závodu.

Zkušební dráha pro motocykly

Jezdec může motocykl zkoušet a zahřívat pouze na místech vyhrazených pořadatelem. Při nedodržení hrozí jezdci vyloučení ze závodu.

Věcné ceny

Pořadatel Přeboru ČR je povinen zajistit pro první 3 jezdce z každé kategorie věcné ceny.

Protest

Může podat pouze jezdec ( jeho zákonný zástupce) nebo činovník vlastnící licenci AČR, a to do rukou ředitele závodu s příslušným vkladem 2 000 Kč nejpozději do 15minut po zveřejnění výsledků závodu.

Technické předpisy pro SZM Minibike 40

SPECIFIKACE

Minibike 40 je neodpérovaný speciální kapotovaný závodní motocykl se zážehovým motorem , umožňující svou konstrukcí jízdu jednoho jezdce. 

Rozměry

Pro motocykly Minibike 40 jsou stanoveny tyto rozměry:

1.kategorie JUNIOR A,B,C

Max. rozvor...................... 620 mm

Max. celková výška.......... 540 mm

Max.výška sedadla …… 385 mm

Min. šířka řídítek.............. 400 mm

Max. délka motocyklu……900 mm

2.kategorie ELITE A,B,SENIOR

Max. rozvor...................... 730 mm

Max. celková výška.......... 620 mm

Max.výška sedadla………460 mm

Min. šířka řídítek.............. 400 mm

Max. délka motocyklu…1.060 mm

Jednotná tolerance všech rozměrů je + 5%

Rám

Libovolná konstrukce, musí být zachovány všechny bezpečnostní prvky. Pro stavbu rámu nesmí být použity kompozitní lamináty, uhlíková vlákna, hořčík a titan.

Spouštěcí zařízení

Spouštěcí zařízení je doporučeno.

Motor

Motor pouze jednoválcový jednorychlostní, dvou nebo čtyřdobý, chlazený vzduchem nebo kapalinou. Dvoudobý o max. zdvihovém objemu 40 cm3, čtyřdobý o max. objemu 60 cm3, osazen pouze odstředivou spojkou. Dodatečné mechanické ovládání spojky není dovoleno. Úpravy na motoru jsou povoleny pouze ubíráním materiálu.

Pro kategorii JUNIOR A,B,C může být použit pouze vzduchem chlazený motor .

 

Karburátor

Karburátor s max. průměrem difuzoru 15 mm, v případě nekruhového difuzoru musí mít tento stejnou velikost průřezové plochy jako kruhový tj. 176,7 mm . 

Pro kategorii JUNIOR A,B,C platí povinné použití karburátoru DellOrto-SHA 14/14 nebo SHA 14/12.

Palivová nádrž

Musí být vybavena zpětným ventilem v palivovém uzávěru. Palivový uzávěr nádrže může přesahovat obrys nádrže nejvýše o 19 mm.

Palivo

Všechny použité motory musí pracovat na bezolovnatý benzin dle specifikace čl.01.63

Řídítka

Minimální šířka řídítek je 400 mm. Konce řídítek musí být uzavřeny pryží nebo jiným pevným materiálem. Rukojeti řídítek musí být upevněny takovým způsobem, aby byla dosažena minimální šířka pro řídítka měřená mezi vnějšími konci rukojetí. Nejmenší úhel otáčení řídítek na každou stranu od osy nebo od střední polohy musí být nejméně 15°. Nikdy nesmí dojít k dotyku předního kola s kapotáží v žádné poloze řídítek. Pevné dorazy řízení ( s výjimkou tlumičů řízení) musí být namontovány tak, aby zajistily minimální volný prostor 30 mm mezi řídítky s páčkami a palivovou nádrží při plném rejdu, aby nedošlo k přimáčknutí prstů jezdce řidítkem. Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo poruše ( prasknutí) řídítek. Oprava řídítek ze slitin lehkých kovů svařováním nebo lepením je zakázána.

Vypínač zapalování

Musí být umístěn na levé nebo pravé straně řídítek v dosahu ruky jezdce a musí bezpečně zastavit běžící motor.

Ovládací páčky

Maximální délka páčky je 120 mm a tato musí být zakončena zaoblením o min. průměru 8 mm. Toto zakončení musí tvořit nedílnou součást páčky. Každá páčka musí být namontována na samostatném čepu.

 

Stupačky

Maximální šířka stupaček je 45 mm při pohledu shora. Stupačky mohou být sklopné, ale musí být opatřeny zařízením, které je samočinně vrátí do normální polohy. Na konci stupačky musí být integrální kryt o poloměru nejméně 8 mm. Jestliže stupačky nejsou sklopné, musí mít integrální pryžový nebo teflonový kryt.

Brzdy

Motocykl musí být vybaven dvěma brzdami působícími nezávisle na sobě a soustředně s kolem, a to jednou na předním a jednou na zadním kole.

Hydraulické brzdy jsou zakázány.

Převody

Sekundární převod je libovolný. Řetěz musí být zakrytý v minimální délce 150 mm od stupačky.Rovněž tak musí být spodní kryt řetězu zabraňující dotyku části těla v místě náběhu řetězu na rozetu.

Výfuk

Musí být splněn požadavek na hlukový limit 97,5 dB při 8000-9000 ot/min. Ústí výfuku musí směřovat dozadu nebo do boku. V případě, když směřuje do boku, musí směřovat šikmo dolů, ale tak, aby nesměřoval na pneumatiky, a aby svým obrysem neohrozil jezdce i ostatní. Výfuk nesmí svou délkou přesáhnout zadní část motocyklu.

Pro kategorii Junior A musí být mezi válec motoru a výfukové potrubí vložen restriktor (clona) o max. průměru 10,00 mm (10,20 mm nevyhovuje) v min. délce 3,0 mm, sražení hran max. 0,5x 45st tak, aby osa otvoru restriktoru byla totožná s osou výfukového kanálu..

Pro kategorii JUNIOR B,C musí být mezi válec motoru a výfukové potrubí vložen restriktor (clona) o max. průměru 14,00 mm (14,20 mm nevyhovuje) v min. délce 3,0mm , sražení hran max. 0,5x 45st. tak, aby osa otvoru restriktoru byla totožná s osou výfukového kanálu.

Kapotáž

Žádný prvek kapotáže nesmí přečnívat svislou rovinu vedenou k tečně předního kola. Nejzadnější část kapotáže nesmí překročit danou celkovou délku motocyklu. Blatníky nejsou považovány za kapotáž. 

Blatníky

Musí krýt přední kolo min. 15° od svislé roviny vedené osou předního kola.

Kola, ráfky, pneumatiky

Ráfky musí zůstat stejné jako od výrobce. Připouštějí se pneumatiky s dezénem i bez dezénu. V době technické přejímky musí být hloubka dezénu nebo kontrolních bodů u pneumatiky “Slick” nejméně 1,5 mm. Maximální průměr kola je 280 mm, minimální průměr kola je 240 mm, max. šířka kola je 110 mm.

Číslové tabulky

Číslové tabulky jsou barevně předepsány takto:

Kategorie Junior-A - červený podklad start.č. bílá

Kategorie Junior-B - žlutý  podklad start.č.černá

Kategorie Junior-C - černý  podklad start.č. bílá 

Kategorie Elite-A - bílý podklad  start.č.černá

Kategorie Elite-B - modrý  podklad start.č. bílá

Kategorie Senior - zelený  podklad start.č. bílá

Číslo musí být proti podkladu kontrastní a řádně čitelné. Třímístná čísla jsou zakázána.

Rozměry čísel jsou:

vpředu - výška 100 mm, šířka 45 mm, tloušťka číslice 15 mm.

vzadu - výška 70 mm, šířka 35 mm, tloušťka číslice 10 mm.

Sklon přední číslové tabulky nesmí překročit úhel 45° od svislé roviny. Zadní číslová tabulka může být skloněna od svislé roviny max. o 22°. Na motocyklu jsou dvě tabulky vzadu - jedna vlevo, jedna vpravo a jedna tabulka z čela vpředu. Okolo startovních čísel musí být volný pruh nejméně 10 mm široký. Tvar startovních čísel je dle mezinárodních předpisů FIM (viz obr. O1).

Poznámka č. 1 : Při závodech se bude provádět kontrolní měření karburátorů a restriktorů ve výfuku.

Poznámka č. 2 : Vážení jezdců bude provedeno při prvním startu v sezóně. V průběhu sezóny nesmí jezdcova hmotnost klesnout pod povolenou hmotnostní hranici. V případě , že k tomu dojde, musí jezdec přestoupit do odpovídající kategorie.Vážení jezdce bude probíhat v civilním oděvu bez obuvi.

Poznámka č.3: Jezdec, jenž v následujícím roce by měl startovat vzhledem ke svému věku naposled ve své určené kategorii,může být na vlastní žádost přeřazen do kategorie věkově vyšší.Rozhodnutí náleží VV SZM,jenž zváží důvody žádosti s přihlédnutím k výkonnosti a jezdecké zkušenosti žadatele.

Toto ustanovení se týká pouze přestupů z kategorie Junior B resp.C a do kategorie Elite A resp.B.

Rozměry a tvar startovních čísel dle Technických řádů

Zadní startovní číslo

 

Přední startovní číslo

obr. O1

 

Pořadatelé závodů Minibike 40

Žádosti o podniky:

Podávají se příslušné Sportovní komisi na oficiálním tiskopisu do konce listopadu předcházejícího roku. Žádost musí být zaslána současně s dokladem o zaplacení poplatku za zápis do kalendáře AČR.

Zvláštní ustanovení:

Pořadatel je povinen nejpozději 2 měsíce před konáním podniku zaslat Zvláštní ustanovení ke schválení na sekretariát FMS AČR. Každý pořadatel si deleguje svého ředitele závodu. Ředitel závodu musí vlastnit licenci ředitele závodu , kterou obdrží po absolvování školení, kterého se musí zúčastnit jednou za tři roky.

Ve Zvláštních ustanoveních  jsou dále zapsáni delegovaní činovníci:

- Sportovní komisař

- Technický komisař

- Časoměřiči (skupina)

Tyto činovníky deleguje FMS AČR a jejich rozpis lze najít ve Zpravodaji FMS AČR, který jako pořadatel obdržíte od AČR. Těmto delegovaným činovníkům se musí nejpozději 14 dní před konáním podniku zaslat Zvláštní ustanovení potvrzené a schválené od AČR. Vzory Zvláštních ustanovení můžete nalézt v Řádech silničních závodů .

Adresy pořadatelů, ( pro zaslání přihlášek)

Brno –AMD : AMK Automodrom Brno-Masarykův okruh, P. O.Box 98, 656 98 Brno

 Tel.: 05/46216386, fax: 05/46216286

Pardubice: AMK Road Intermoto Group, Kosmonautů 165, 630 09 Pardubice

 Tel.: 040/6510269, mobil: 0604/236801  

Břeclav: Roman Sova, Jungmannova 2, 690 02 Břeclav, tel. 0607/374456

Písek: AK Hradiště v AČR, Dr, Váslav Kudrle, Jablonského 383, 397 01 Písek

Tel+fax: 0362/270105

České Budějovice: 1.Motosportklub České Budějovice,Karoliny Světlé 2238,

 370 04 České Budějovice, Fax:038/7311472

 
 

Časový harmonogram závodů
Minibike 40 - sezóna 2002

 Pátek 

 15,00- 19,00 testovací jízdy

Sobota

 7.30 - 9.00 technická přejímka

 9.15 - 9.35 volný trénink Junior A

 9.40 - 10.00 volný trénink Junior B,C

10.05 - 10.25 volný trénink Elite A,B

10.30 – 10.50 volný trénink Senior

11.00 - 11.10 měřený trénink Junior A

11.15 - 11.25 měřený trénink Junior B

11.30 - 11.40 měřený trénink Junior C

11.45 - 11.55 měřený trénink Elite A

12.00 - 12.10 měřený trénink Elite B

12.15 - 12.25 měřený trénink Senior

13.30 rozprava s jezdci

13.45 Junior A – 1. závod 

14.05 Junior B,C- 1. závod

14.25 Elite A,B – 1.závod

14.45 Senior – 1.závod

15.15 Junior A – 2. závod

15.35 Junior B,C– 2. závod

15.55 Elite A,B– 2. závod

16.15 Senior – 2. závod

16.45 Vyhlášení výsledků

 úvodní stránka | archiv | kalendář 2002 | výsledky 2002 | fotogalerie 2002